Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan (Luk. 13:3).
Deze tekst lijkt op het eerste gezicht hard. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt: “Is dat Evangelie? Is dit het goede nieuws waarvan de predikanten spreken? Deze rede is hard, wie kan dezelve horen?” (Joh. 6:60). Wie zegt deze woorden? Jezus Christus Zelf die als een liefdevolle Vriend waarschuwt voor het komende gevaar.

De vader die zijn zoon op de rand van een steile rots ziet wankelen en hard roept: “Stop, stop!”, heeft hij zijn zoon niet lief? De lieve moeder die haar kind met giftige bessen ziet, zal op strenge toon roepen: Stop! Stop! Gooi weg!”, zou deze moeder dat kind niet liefhebben?

Het belang van de bekering
Het belang van bekering kan niet overschat worden. In het Nieuwe Testament komt het woord wel zestig keer voor.
Wat was de eerst preek van de Heere Jezus? Bekeert u en gelooft het Evangelie (Mark. 1:15).
Wat verkondigden de apostelen, toen de Heere hen voor het eerst uitzond? Zij predikten de mensen dat zij zich zouden bekeren (Mark. 6:12).
Wat was de opdracht die Jezus Zijn discipelen gaf toen Hij de wereld verliet? Dat in Zijn Naam onder alle volken gepredikt zou worden bekering en vergeving der zonden (Luk. 24:47).
Wat is het slot van de eerste preken van Petrus? Bekeert u en wordt gedoopt (Hand. 2:38, 3:19).
Wat was de beschrijving die Paulus gaf voor Festus en Agrippa? Hij vertelde dat hij alle mensen had verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig (Hand. 26:20).
Tenslotte: Wat is een vereiste om aan het Heilig Avondmaal te mogen deelnemen? Bekering.

Wat is bekering?
Bekering is een grondige verandering van het natuurlijke hart van een mens met betrekking tot de zonde. We zijn allen in zonde geboren, hebben de zonde lief en we doen de zonden zodra wij dit kunnen, zoals een vogel vliegt en een vis zwemt. Er is nooit een kind geweest dat opvoeding nodig had om te leren wat bedrog, begeerte, eigen wil, gulzigheid, trots en dwaasheid is. Elk mens doet zonden en dat laat iets zien van hoe slecht de mens is.
Wanneer ons hart nu door de Heilige Geest veranderd wordt, wanneer de natuurlijke liefde tot de zonde wordt uitgebannen, dan vindt de verandering plaats die het Woord van God ‘bekering’ noemt.

Bekering komt nooit alleen
Is het beeld van de bekering nu compleet? Nee. De echte bekering is nooit alleen in je hart. De bekering gaat altijd samen met levend geloof in onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Waar geloof is, daar is bekering en waar bekering is, daar is altijd geloof. Deze twee dingen gaan altijd hand in hand.

Dit artikel, wat een verkorte en bewerkte weergave is door Gerben van der Wulp van de preek Bekeert u! uit Het hart van het christelijk geloof, deel 2 van J.C. Ryle, helemaal lezen? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #10.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: