Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Getrouw en blijmoedig

Prediker 5:17,18,19
17. Zie, wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is: (…) te genieten het goede van al zijnen arbeid, dien hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft, want dat is zijn deel.
18. Ook een iegelijk mens aan denwelke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en Hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelve is een gave Gods.
19. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, dewijl hem God verhoort in de blijdschap zijns harten.

Met een zucht open je Zoom. Er ligt een stille, saaie schooldag voor je…
Je hebt thuis een rustig plekje opgezocht. Vanachter de laptop staar je naar de docent, op het beeldscherm.

  • Even tussendoor: ik heb respect voor alle jongeren die de discipline hebben om elke schooldag in te loggen en alle lesuren online zijn! -

Trouw zijn is soms echt een opgave hè? Trouw zijn in crisistijd? Dat is een Godsgave (Pred. 5:18).
Weet je dat de Heere dit toch van ons vraagt? Elke dag moeten wij onze plicht zo gewillig en getrouw uitvoeren als de engelen in de hemel doen (Heidelbergse Catechismus, Zondag 49).

Wil jij betrouwbare voorbeelden?

Wat dacht je van Zacharias in de tempel? De herders die de nachtwacht hielden over hun kudde?
Of Rebekka, die water putte bij de fontein? Noach, die jarenlang bouwde aan de ark? Gewone mensen die elke dag gewoon trouw hun taken deden.

God vraagt ook van ons om trouw te zijn. Gewoon elke dag je schoolwerk doen. ‘Niet alsof het slavenwerk is, maar laten we ons verblijden in onze arbeid. Laten we proberen plezier te vinden in datgene wat de Heere van ons vraagt om te doen. God heeft ons gesteld op deze plaats, laten we daarom goedsmoeds zijn!’ Zo lees ik in een Bijbelverklaring.
Is dat makkelijk? Oh nee! Jullie hebben het zwaar. Veel zaken zijn opeens zó ingewikkeld. Niets is meer vanzelfsprekend…

Daarom leg ik de boodschap van de Prediker (vers 19) aan je hart. De Heere kan blijdschap in je hart geven. Ongeacht de omstandigheden. Zo’n blijmoedige geest vanbinnen is een grote zegen! Het maakt het juk van je (school)werk zacht en de last van alle (corona)beproevingen licht.
Lees de uitleg (in de Bijbel met uitleg) maar bij de verzen 18 en 19.

Opdracht
Maak vandaag een ‘dankbaarheidslijstje’.
Hoe doe je dat? Schrijf op wat je voor goeds van de Heere hebt gekregen.
Moeilijk? Vergelijk jouw leven eens met het leven van bijvoorbeeld een vluchteling.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: