Herdelijk advies bij onrust op het platteland

Boze boeren die in het verweer komen tegen de voorgenomen overheidsmaatregelen en zich in langzaam rijdende trekkers voortbewegen in lange slierten over de snelweg. Om verhaal te halen bij de minister van Landbouw. Deze beelden staan nog helder op ons netvlies. Mag je als christelijke boer je daarbij aansluiten of past een andere houding? Ds. C.A. van Dieren (69) laat zijn licht daarover schijnen.

Welke houding wordt er van een christen verwacht?
“Aan de ene kant wordt van ons een geest van zachtmoedigheid en voorzichtigheid gevraagd. Als iemand je op de rechterwang slaat, geef hem ook de andere. Dit is ook voor het kerkelijk leven een les. Het is van belang om niet over de minste verschillen problemen te maken. Geef leiding zonder de baas te willen spelen. Als jouw mening afwijkt van de meerderheid, is het zaak om je hierbij neer te leggen. Aan de andere kant mag je geen millimeter opzijgaan als het over wezenlijke zaken gaat.”

U bent dominee in een agrarisch dorp waar een tijdlang vele omgekeerde vlaggen wapperden als uiting van verzet. Hoe gaat u daarmee om in uw gemeente?
“In mijn gemeente zitten tien boeren, van wie er negen door de maatregelen bedreigd worden. In overleg met de kerkenraad hebben we vrij snel een overleg met deze agrarische gemeenteleden georganiseerd. Met als doel een luisterend oor te bieden en helder te krijgen waar ze tegenaan lopen. Duidelijk werd dat mensen uit de agrarische sector ook begrip hebben dat er zaken spelen en deze opgelost moeten worden. Maar er werd ook aangegeven dat niet alleen de agrarische sector hier verantwoordelijk voor is. Er zijn meerdere vervuilers aan te wijzen.”

Heeft u hier ook op de kansel aandacht aan besteed?
“Afgelopen zomer heb ik gepreekt over de geschiedenis van Izak in Gerar. Het ging goed met Izak. Er was echter veel onenigheid onder de herders over de waterputten. Hij wordt dan verzocht om te vertrekken uit zijn land. En… Izak is zonder één weerwoord vertrokken. Hij komt op een plek waar geen problemen zijn tussen de herders: Eben Haëzer. Hierna lezen we dat de Heere aan Izak verschijnt in Berséba. God neemt het voor hem op. Vervolgens komt Abimélech om een verbond met Izak te sluiten. Want de wereldse Abimélech trok de conclusie dat de Heere met Izak was. Uit al het verlies en door lijdzaamheid heeft Izak een grote zegen gekregen, want Izak handelde door tere vreze Gods.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël #5.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: