Rechtvaardiging door geloof

Een reis door de Reformatie Rechtvaardiging door geloof

Op het plein in het stadje Wittenberg is het al vroeg druk. Er zijn al veel mensen voor het kerkelijke feest op 1 november. Ze zijn naar de slotkapel gekomen om het feest mee te maken. Er klinkt ineens een luid gemompel. Aan de deur van de slotkapel hangt namelijk een groot stuk papier. De mensen verdringen zich om het papier als eerste te kunnen lezen, maar de woorden zijn in het Latijn geschreven. Er wordt hulp gevraagd aan enkele studenten die net langswandelen. Zij vertalen de zinnen in het Duits. De mensen luisteren met stijgende verbazing. In 95 stellingen wordt de aflaathandel en het beleid van de paus aan de kaak gesteld. Wie is de man, die dit zomaar durft te doen? Kijk, onderaan staat zijn naam: Maarten Luther. Hij had dit papier met de stellingen de vorige avond (31 oktober 1517) op de deur van de kapel geslagen. Luther heeft zich hiermee openlijk verzet tegen de Roomse Kerk en dat is niet zonder gevolgen gebleven. Na bijna 500 jaar zijn de gevolgen van zijn verzet nog steeds duidelijk merkbaar in de hele wereld.

Wittenberg
Maarten werd in 1483 geboren in Eisleben. Hij kon goed leren en ging daarom rechten studeren. Op 22-jarige leeftijd werd Luther monnik. Vanaf toen begon zijn zoektocht naar God. Hij wilde weten wat er precies in de Bijbel stond. Na enkele jaren werd Luther ook docent aan de universiteit van Wittenberg en vestigde hij zich in het klooster van Wittenberg. Hij gaf les aan studenten over de Psalmen, de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Tijdens deze jaren in Wittenberg werden zijn ogen en hart geopend voor de tekst uit Romeinen 1 vers 17: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Luther zag toen in dat goede werken niet zalig kunnen maken. Hij ontdekte dat de aflaatbrieven van de Roomse kerk pure verzinsels waren. Luther hamerde op het feit dat een mens alleen maar gerechtvaardigd kan worden door het geloof in Jezus Christus. Daarom schreef hij de 95 stellingen tegen de paus en tegen de aflaathandel.

Luthers 95 stellingen waren gericht tegen de paus en de aflaathandel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze stellingen:

27 Het is puur menselijk gedoe als men beweert dat de ziel uit het vagevuur omhoog schiet, zodra de klank van het geld in de kist rinkelt.

32 Wie denken door aflaatbrieven zeker te zijn van hun zaligheid, zullen met hun leraars onder het oordeel vallen.

68 Wij stellen dat de pauselijke aflaat niet de schuld kan wegnemen van ook maar de geringste (kleinste) vergeeflijke zonde.

Paus
In de dagen na 31 oktober 1517 werden de 95 stellingen overgeschreven en al snel werden de stellingen door heel Duitsland verspreid. Het nieuws van de stellingen bereikte de andere West-Europese landen. Zo kwamen de 95 stellingen ook in Rome bij de paus. Deze werd onmiddellijk boos op deze moedige monnik. Hij eiste dat Luther zijn stellingen zou herroepen. Luther zou moeten toegeven dat de stellingen niet de waarheid waren. Luther weigerde dit heel beslist. Daarop deed de paus hem in de kerkelijke ban.

Leugenaar
In april 1521, drie jaar later, kwam Luther naar de belangrijke Rijksdag in Worms. De keizer vroeg hem om de stellingen te herroepen, maar Luther weigerde. Hij zei dat hij geen leugenaar was, maar dat de paus een leugenaar was. Op de terugreis naar Wittenberg reisde Luther met zijn vrienden door de donkere bossen. Onverwachts kwamen er ruiters aangestormd, die Luther ontvoerden. Hij werd door allerlei kronkelweggetjes naar het kasteel de Wartburg gebracht. De ontvoerders van Luther bleken (andere) vrienden van hem te zijn en hun doel was om Luther te verbergen, omdat hij anders misschien wel gedood zou worden. Op de Wartburg ging Luther als jonker George door het leven en zag hij eruit als een ridder met een baard. Hij kon zo ongestoord werken aan de vertaling van de Bijbel in het Duits.

Johannes Calvijn
Een aantal jaar na het begin van de hervorming nam Johannes Calvijn in Frankrijk het werk van Luther over. Johannes Calvijn was eerst een toegewijde humanist, maar na zijn bekering rond 1533 leerde hij ook inzien dat een mens alleen maar door het geloof in Jezus Christus rechtvaardig voor God kan zijn. Drie jaar later werd Calvijn door een goede vriend gevraagd om te helpen in de kerk van Genève. Calvijn werd daar predikant en stelde een Catechismus en een geloofsbelijdenis op. Het liep anders dan hij had gedacht. Hij werd verbannen uit de stad en hij vluchtte naar Straatsburg. Daar werd hij predikant van een Franse vluchtelingengemeente.

Uitverkiezing
In 1541 keerde Johannes Calvijn weer terug naar Genève en veranderde een aantal dingen in de kerk. Hij stichtte ook een academie om predikanten op te leiden. In deze jaren was hij ook bezig met zijn belangrijkste werk: de Institutie. Calvijn legde, net zoals Luther, de nadruk op de rechtvaardiging door het geloof. Daarnaast vond hij de uitverkiezing heel belangrijk, waardoor Gods vrije genade zichtbaar wordt. Hij legde uit dat de leer van de uitverkiezing een grote troost is, want de mens wordt niet geregeerd door het lot, maar door God.

Calvijn stelde in 1541 in Genève een nieuwe kerkorde in. Deze kerkorde gaf aan hoe de gemeente moest worden bestuurd. De volgende ambten stelde hij in:
Doctors Zij moesten nieuwe predikanten opleiden.
Predikanten Zij moesten preken, sacramenten bedienen en de mensen onderwijzen.
Ouderlingen Zij moesten de kerkelijke tucht handhaven.
Diakenen Zij moesten voor de armen zorgen.

Zwingli
In het buurland Zwitserland was er rond 1520 nog een andere reformator: Ulrich Zwingli. Hij was pastoor en hij verzette zich tegen de aflaathandel. Hij hervormde de kerken. Zo verdween alle kunst uit de kerk en versoberde hij ook de liturgie in de kerk. Ook schafte hij de kloosters en de aflaathandel in Zwitserland af. Ook hier drong de boodschap van rechtvaardiging door het geloof door.

Reformatie voor jou
In de jaren na het begin van de Reformatie hebben anderen het werk van Luther, Calvijn en Zwingli voortgezet. Ook in Nederland werden de kerken hervormd. Wat betekent de Reformatie voor jou? Is er ook al een reformatie in jouw leven geweest? Ken jij het vernieuwende werk van de Heilige Geest? Ben je al gaan inzien dat jij ook alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus rechtvaardig voor God kunt zijn? Probeer je nog steeds door goed je best te doen zalig te worden, of weet je door het geloof dat jouw zonden door genade zijn vergeven? Sola Gratia!

**Vijf ankers van de Reformatie

Sola Fide - alleen door geloof**

De Roomse Kerk was van mening dat mensen door goede werken zalig werden. Luther zei dat een zondaar alleen gerechtvaardigd kan worden door het geloof in de Heere Jezus.

#Sola Gratia - alleen door genade
De Roomse Kerk leerde dat de paus de zonden van mensen kon vergeven en dat de biecht een middel was om vergeving te krijgen. Luther was hier fel op tegen en zei dat een zondaar alleen door genade vergeving van zonden kan krijgen.

#Sola Scriptura - alleen door de Schrift
De Roomse Kerk geloofde dat de Bijbel alleen maar voor de paus en belangrijke geestelijken was. Luther vertaalde de Bijbel in het Duits en zo kon iedereen Gods Woord lezen.

#Solus Christus - alleen Christus
De Roomse Kerk bad tot Maria, zodat zij een goed woordje kon doen bij God. Luther geloofde in de Heere Jezus als enige Middelaar tussen God en de mensen.

#Soli Deo Gloria - alleen God de eer
De Roomse kerk was erop gericht om alle eer naar zichzelf te halen. Luther wilde dat alle eer aan God toekomt, omdat Hij door Christus de zonden van mensen wil vergeven.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: