Staan voor wat je gelooft

Pieter staart voor zich uit. Geen woorden, geen zinnen. En toch moet vanavond wat op papier komen. Voor de dagopening in zijn klas.

Pieter doet een studie naast zijn werk en zijn studiegenoten zijn volwassen medestudenten. Hij is de enige met een orthodox christelijke achtergrond. Pieter beseft dat hij een andere aanpak moet kiezen als bij een dagopening voor zijn leerlingen op een reformatorische middelbare school.
Terwijl Pieter piekert, is er een stil gebed in zijn hart om wijsheid. Opeens ziet hij iets. Wat ligt daar op de rand van het dak? Resten van de sneeuw die onlangs gevallen is. Ja, hij zal gebruik maken van een beeld uit de natuur.
Pieter opent zijn Bijbel, zoekt even en leest uit Jesaja 1:18. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

De volgende dag houdt Pieter vrijmoedig zijn dagopening voor de medestudenten.

Wat is apologetiek?
Het woord apologetiek komt vanuit het Grieks: απολογία, apologia, dat letterlijk ‘weerwoord’ betekent. Het kan ook ‘verdediging’ betekenen. Binnen het christendom is de apologetiek altijd belangrijk geweest. Een van de belangrijkste apologeten uit de oudheid was Justinus de Martelaar. Andere apologeten waren Tatianus, Tertullianus en Augustinus. Van hen zijn verschillende documenten bewaard gebleven.
Apologetiek dient twee doelen. Allereerst het christelijke geloof en haar onderliggende principes en leer verdedigen. Maar ook, en dat is het tweede, dit geloof uitleggen. Het gaat om de verdediging van de christelijke waarheid en de geloofsleer in de confrontatie met tegenstanders of ongelovigen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het Woord van God onfeilbaar is.

In de vroege geschiedenis van het christendom werden door tegenstanders onwaarheden over het christendom verspreid. Ook in onze tijd zijn karikaturen van het christelijk geloof door tegenstanders en ongelovigen niet vreemd. Daarom verdedigt het christendom zich tot op de dag van vandaag door middel van apologetiek.

Apologetiek in deze tijd
Thema’s die in deze tijd - ook wel het postmodernisme genoemd - spelen, zijn onder andere de menselijke rede. Denk bijvoorbeeld aan de overspannen verwachting van de wetenschap voor het oplossen van de grote problemen van deze tijd. Verder staat ook het individu centraal. Dat gaat ook jou niet voorbij. Het gaat in onze samenleving vooral om het ontplooien van het eigen ik. Het is goed van deze hoofdthema’s op de hoogte te zijn zodat je tijdens gesprekken waarin dit tot uiting komt, aansluiting vindt bij de mensen om je heen.

Meer lezen over het werk van apologetiek? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #20.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: