Verder dan de maan

Interview met Ds. J.W. Verweij Verder dan de maan

We krijgen een warm welkom in de knusse huiskamer van familie Verweij in Zwijndrecht. Vrijwel direct valt het op hoe actief ds. J.W. Verweij is als emerituspredikant. Niet alleen in de gemeente van Zwijndrecht, maar ook tijdens de zondagse en doordeweekse diensten. Bid jij weleens voor al het werk wat de predikanten met elkaar mogen doen?

Na een korte toelichting op het thema ‘God is ver’ merkt de dominee nuchter op: “Wij kunnen mensen op de maan zetten, maar God is echt veel verder. Wij kunnen niet bevatten waar God is. Je begrijpt dat ik het dan heb over God in fysieke zin. Aan de andere kant moet je beseffen dat God overal is. Voor ons verstand is Hij heel ver weg. Maar God hoort en ziet alles en Hij is overal. Weet je dat God alle reden heeft om verder van ons af te staan dan de maan? Want jij en ik kijken vaak niet naar Hem om. Gelukkig ziet Hij ons wél overal.

Gods nabijheid
We willen graag meer weten over Gods nabijheid in het leven van dominee Verweij. “Natuurlijk ken ik de momenten dat ik Gods nabijheid ervaar. Gelukkig wel. Als jongen van 24 ging ik ’s zondags ‘gewoon’ naar de kerk, doordeweeks leefde ik mijn eigen leven. Totdat die zondag kwam die niet zo gewoon bleek. De tekst voor deze dienst was Lukas 3:17: Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden. God riep mij uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Ik voelde dat ik het waard was om verbrand te worden. Als je dat voelt, ga je roepen tot God. Je voelt de onmetelijke afstand die er is tussen ons als zondaren en die genadige God. Het is ook een wonder als de Heere je laat ervaren dat Hij nog horen wil. Psalm 138:3 (berijmd) werd toen zo waar: Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen.”

Leeuwen
Dominee Verweij vertelt dat hij daarna probeerde zijn leven te verbeteren. “Hoe langer hoe meer kwam ik tot de ontdekking dat we ons leven niet zelf kunnen verbeteren. We verprutsen het alleen maar. We kunnen het niet zelf. Dan kan de afstand soms weer groot worden tussen God en je verloren ziel. Ten diepste voel je dan ook wel dat je het niet waard bent dat God naar je omziet. Je kunt dan bittere tranen huilen, het helpt niet. Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is de weg. Daar blijf je om bedelen. Overigens zit de duivel ook niet stil. De aanvechtingen blijven altijd op je afkomen. Maar het is een troost om te weten dat God satans kop vermorzeld heeft. Satan zal het dus nooit winnen. Het is als de leeuwen uit de Christenreis. Ze zitten voor de poort te brullen, alleen zie je niet dat ze aan de ketting liggen. Maar je moet er wel langs.”

Verloochening
“Als je vanbinnen ervaart dat God ver weg is, staat de deur open voor allerlei zonden. Toch is God overal. Je kunt Hem nooit buitensluiten. In de weg van heiligmaking maakt hij Zijn kinderen daar bewust van. Je leeft dan in de vreze des Heeren. Een Bijbels voorbeeld daarvan is de verloochening van Jezus door Petrus. Het ene moment lijkt God zo ver weg dat Petrus zelfs zegt dat hij Hem niet kent, maar als Jezus Petrus aankijkt, komen er bittere tranen van berouw. Deze liefdevolle blik bracht Petrus misschien wel dichter bij Jezus dan duizend woorden.”

Gods eer
Als we dominee Verweij vragen naar het preken, geeft hij aan dat het keer op keer een onmogelijke taak is. “Ik vraagt het mezelf steeds weer af: Hoe moet het nu? Het brengt me in het gebed of God in mijn hart wil verklaren wat ik moet zeggen. Of ik mensen mag waarschuwen en mag bemoedigen. Het is altijd God Die me uithelpt. Er staat geschreven: Zonder Mij kunt gij niets doen (Joh. 15:5). Wij vergeten misschien God wel, maar Hij vergeet ons nooit. Het gaat om Zijn grote naam, Zijn eer; die mogen we groot maken. Gelukkig mag ik dan ook keer op keer merken dat God dit eenvoudige zaad wil gebruiken. Dat maakt het werk zo bijzonder, zo belangrijk. We moeten wel oppassen dat wij er zelf tussenuit gaan. Hem alleen de eer!”

Twijfel
Ook Gods kinderen kunnen twijfelen aan Gods bestaan. “Het gaat echt heel diep als ik mijzelf afvraag: Waar is God, op wien gij bouwdet? (Ps. 42:6). De beproevingen gaan altijd door, het is dus wel een begrijpelijke vraag. Toch word ik zo beschaamd als God Zich opnieuw aan mijn ziel openbaart. Hij weet van mij af, Hij weet ook van deze gedachte af. Maar Hij zal nooit Zijn werk laten varen. Hij zal het bevestigen! Overigens is het wel Jezus Zelf Die de grootste afwezigheid van Zijn Vader heeft ervaren, toen Hij gemarteld, geslagen en gekruisigd werd. Die diepe verlatenheid zou geen mens kunnen dragen. Hoe wonderlijk dat Hij dit deed om te betalen voor mijn en onze zonden.”

Vruchten
“Een christen kun je kennen aan de vruchten. Soms ervaart een christen de nabijheid van God heel sterk, op andere momenten kan Hij zo ver weg lijken. Maar God is de hartenkenner. Hij zal vrucht geven, in welke gemoedstoestand Zijn kind zich ook bevindt. Overigens is het gebedsleven de motor voor de ziel. We moeten altijd om Gods nabijheid blijven vragen, juist als Hij zo ver weg lijkt. Hij is die genadige God Die uitkomst geven kan. God is de Hulp voor hen die Hem vanuit de diepte aanroepen. Want zij hopen op God.”

God is ver
Misschien lijkt God voor jou ver weg. Hoe dat komt?
Dominee Verweij wil eerlijk zijn: “Het heeft met je leefwereld te maken, bijvoorbeeld door de zonde waarin je leeft. God is dan daadwerkelijk ver van jou. Hopelijk kun je wel zien dat God werkt in je omgeving. Misschien heb je wel ouders, broers, zussen of vrienden die God van dichtbij kennen. Dan zie je dat God wel dichtbij kan zijn. Laat het een aansporing voor je zijn om God te zoeken.

Gods werk
De vruchten van Gods kinderen in jouw omgeving kunnen je verlangen opwekken om de Heere te dienen. Wat een wonder als je zelf ook de nabijheid van God mag ervaren, voor het eerst of opnieuw. Of misschien leidt een radicale bekering van iemand die je goed kent tot zelfonderzoek. God wil ook onder jongeren werken!”
Als laatste wil dominee Verweij nog meegeven dat het belangrijk is om dichtbij Gods Woord te leven: “Kom trouw naar de kerk, de catechisatie en de jeugdvereniging. God wil gediend worden en Hij wil jou bereid maken om Hem te dienen, door het wonder van de wedergeboorte! Vraag Hem erom!”

Bedenk dat ook bij Gods kinderen vanbinnen veel vragen kunnen leven. Vragen zijn niet ongewoon. Stel die vragen ook aan God. Hij wil je antwoorden geven op de belangrijkste levensvragen. Jesaja zegt: Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is (Jes. 55:6).

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Daniël

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: