Wat is de doop?

Door ds. C. Harinck Wat is de doop?

Wat is de doop en in welke verhouding staat de doop tot het verbond der genade?

Nu moet ik echt een dogmatische omschrijving gaan gebruiken om je te zeggen wat de Doop is. De Doop is een sacrament van het Verbond der Genade. Nu weet je nog niet veel als je niet weet wat een sacrament is en wat het verbond der genade is. Een sacrament is een teken en zegel van Gods genade.

Hellenbroek zegt: „Het Verbond der genade is die weg langs welke God door Christus het eigendom wordt van de zondaar en hij een eigendom Gods. We hebben nu dus met menselijke woorden, hoewel ontleend aan de Bijbel, gezegd wat een sacrament is en wat het verbond der genade is.

De Bijbel is vol van het verbond der genade. Heel de Bijbel vertelt ons hoe God in Christus het eigendom wordt van de zondaar en de zondaar het eigendom van God. In het Paradijs zijn wij God kwijtgeraakt. Als wij gewoonlijk denken aan wat wij in de val van Adam verloren hebben gaan onze gedachten uit naar de hemel of het geluk dat we verloren hebben. Maar God is de hemel en God is het geluk. Er is buiten God geen hemel en er is buiten God geen geluk. Wij hebben God verloren en de grootste vraag van een mens moet zijn of worden: Hoe krijg ik God terug?

Luthers vraag was: Hoe krijg ik een genadig God? Op deze vraag geeft God antwoord in het verbond der genade. God laat ons in de Heilige Schrift zien het grote wonder, een weg van God naar de zondaar. Hij kan in Christus weer de God van de gevallen en in zichzelf doemwaardige zondaar zijn en de zondaar kan door geloof in Christus weer het kind en eigendom van God worden. Het genadeverbond spreekt dus van een nieuwe verhouding tussen God en de gevallen zondaar. De Bijbel is dus een getuigenis aangaande deze nieuwe verhouding tussen God en de gevallen zondaren.

De Bijbel spreekt van het genadeverbond en is daarom verdeeld in de boeken van het Oude en het Nieuwe Verbond. Ik wil je alleen terugnemen naar de tijd toen de Heere Abraham uit het diep vervallen geslacht van Sem terugriep en met hem en zijn zaad Zijn Verbond oprichtte. Naast de belofte van de Messias is de inhoud van dit Verbond Gods: „om u te zijn tot een God en uw zaad na u."

De Heere trad met Abraham in een nieuwe verhouding, namelijk de verhouding van het Verbond der genade. We zien dat dit betekent dat de Heere soeverein tot Abraham komt en hem in Zijn gunst en' gemeenschap herstelt, zeggende: Ik zal uw God zijn en gij zult Mijn kind zijn. Het bleef echter in deze verbondsoprichting tussen Abraham en God niet beperkt tot de Heere en Abraham. De Heere betrek Abrahams zaad mede in dat Verbond en zeide: „en uw zaad na u".

De Heere beloofde in soevereine liefde: en Ik zal de God van uw zaad zijn. We noemen dit soevereine liefde, want de Heere was niet onder verplichting om met Abraham en zijn zaad in een verbondsgemeenschap te treden. De bewegende oorzaak is niet iets in Abraham of zijn zaad, maar in Gods onbevattelijke liefde. Nu dit hebben we dus begrepen. God sloot een Verbond met Abraham en zijn zaad, waarbij Hij hem uitzonderde van de rest der volken. Om Abraham in zijn geloof in dit Verbond en Gods beloften te versterken gaf de Heere hem een zichtbaar onderpand en dat was het teken der besnijdenis, hetgeen voor ons is geworden het teken van de doop.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: