Wilhelmus à Brakel en zijn Redelijke Godsdienst

Voor het thema-artikel hertaalde redactielid Gerben van der Wulp delen uit de Redelijke Godsdienst. Ook interviewde hij dominee G. Clements.

“Graag zou ik de hele Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel willen aanprijzen met de paragraaf over ‘de gewone weg van de bekering’. (deel I - Hoofdstuk 31, paragraaf VIII) Je kunt deze paragraaf ook downloaden van www.theologienet.nl. De paragraaf is opgedeeld in acht aandachtspunten met de letters (a-h). Let bij het lezen vooral op het volgende:

  • Bij de eerste letters (a-d) gaat het vooral om God, de naam van de Heere Jezus wordt nog niet genoemd. Pas bij de letter (e) wordt de Zaligmaker genoemd. Deze volgorde is een heel belangrijk voor de geloofsbevinding van de Reformatie. Luther en Calvijn plaatsten de zondaar voor Gods aangezicht (Luther) of voor Gods rechterstoel (Calvijn). Wij zijn door onze diepe val God kwijt geraakt en staan met Hem in rekening. De droefheid daarover en de worsteling daarmee beschrijft À Brakel in de punten (a-d).
  • Het tweede punt waar ik jullie op wil wijzen is dat À Brakel heel duidelijk spreekt over een toeleidende weg tot Christus. Staande voor God moet de zondaar alles verliezen wat de geloofskennis van Christus in de weg staat. In de eerste plaats sterft hij aan zijn zorgeloze leventje en wordt een worstelaar om behoud (a). In de tweede plaats sterft hij aan zijn eigengerechtigheid en leert de Borg en Zaligmaker van meer nabij kennen. (b-e) In de derde plaats bekent de zondaar zijn vloekwaardigheid en gevoelt zich als een verloren zoon (f).
  • In deze weg van verlies ontvangt de zondaar de winst. Hij wordt uit zijn armoe opgetrokken en komt tot de geloofsomhelzing van de gewillige Zaligmaker. God spreekt hem vrij door de toepassing van de beloften van het Evangelie. Hij ontvangt vergeving en vrede met God en het eeuwige leven. Nu begeert de zondaar niets liever dan in oprechte liefde tot God en Christus in heiligheid te wandelen (h).
    Hiermede is het belangrijkste over de waarachtige bekering gezegd. Wat À Brakel schrijft, vinden we terug bij al de gereformeerde vaderen en kenmerkt ook de prediking van onze gemeenten. Neem en lees!”

Meer lezen? Lees het artikel op bladzijde 6-9 van Daniël#18.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: